National President

P.B. Verma

 

National Vice President

Vipin Singh

Rajesh Vikrant

 

Secretary General

Shivendra Prakash Dwivedi

 

Joint  Secretary

Pramod kumar

 

Organization Secretary

Karuna Shankar

 

Treasurer

Alka Singh

 

National Adviser

Hemlata Agarwal

Achala Nagar

 

National Executive Member

Rajeev Lochan

Abhilasha

Rajnikant

Shahnaz Pati wala

Shakil Quresi